Instrukcije o povratu poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima

Značenje izraza

– Strani državljani, koji ostvaruju pravo na povrat PDV-a u smislu ovog propisa, su fizičke osobe koje nemaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.
Pojam račun, u smislu ovog propisa, znači porezni račun ili blagajnički račun, koji sadrže sve elemente propisane Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o promjeni Zakona o PDV-u.
Putna isprava je putovnica ili drugi identifikacijski dokument koji se osnovom međudržavnog sporazuma koristi za prelazak BiH granice.

Rok za podnošenje obrasca prodavatelju

– Kupcu ili podnositelju zahtjeva vrši se povrat poreza na dodanu vrijednost ako u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja računa dostavi original obrasca “ PDV-SL-2”, koji je ovjeren od strane Carinske službe, prodavatelju od koga je kupljeno dobro.

Rok za isplatu

Ako je isplata u gotovini prodavatelj je obavezan izvršiti povrat poreza na dodanu vrednost odmah, a ako se doznačava na račun kupca ili podnostitelja zahtjeva onda u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Zahtjev za povrat

Postupak za ostvarivanje prava na povrat PDV-a strani državljanin pokreće podnešenjem zahtjeva za povrat.
– Zahtjev za povrat PDV podnosi se na obrascu “ PDV-SL-2”, koji je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
– Obrazac “ PDV-SL-2” popunjava obaveznik-prodavatelj, na zahtjev kupca-stranog državljanina u 3 primjerka, od kojih original i jednu presliku prodavatelj daje kupcu, a drugu presliku zadržava u svojoj dokumentaciji.
– Prodavatelj svojim potpisom i pečatom ovjerava obrazac “ PDV-SL-2”

Obaveze kupca- stranog državljanina

Kupac-strani državljanin je obavezan prodavatelju platiti ukupnu vrednost isporučenih dobara, sa obračunatim PDV-om.