Mekline

Pregled sadržaja

OGRANIČENA APPLE INTERNACIONALNA GARANCIJA OD JEDNE (1) GODINE NA APPLE PROIZVODE

Šta ova garancija pokriva?

Kompanija Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (ili njen pravni naslednik) („Apple“) daje garanciju na hardverski proizvod i dodatnu opremu Apple brenda koji se nalaze u originalnom pakovanju („Apple proizvod“) u pogledu grešaka u materijalu i izradi, pod uslovom da se koristi u skladu sa korisničkim priručnicima kompanije Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smjernicama za Apple proizvode u roku od JEDNE (1) GODINE od datuma prvobitne kupovine u maloprodaji od strane krajnjeg korisnika-kupca („Garantni rok“). U najvećem broju zemalja širom svijeta ćete za svoj Apple proizvod moći da primite obeštećenja obuhvaćena ograničenom garancijom od jedne godine u lokalnim objektima za servisiranje kompanije Apple. U slučaju bilo kakvih grešaka u materijalu i izradi, možete uputiti zahtjeve kompaniji Apple, čak i ako ste Apple proizvod kupili od treće strane.

Imajte u vidu sljedeće: Na sve zahtjeve podnijete po Ograničenoj Apple garanciji od jedne godine primjenjuju se odredbe navedene u ovom garantnom dokumentu.

Pored toga, kompanija Apple će Vam omogućiti pristup tehničkoj podršci preko telefona u periodu od devedeset (90) dana od isporuke Apple proizvoda.

Šta ova garancija ne pokriva?

Ova garancija se ne primjenjuje na bilo koje hardverske proizvode ni na bilo koji softver koji nisu Apple brenda, čak ni ako se dobija u pakovanju ili prodaje sa Apple hardverom.

Proizvodi koji nisu Apple brenda mogu da imaju garanciju proizvođača, koja pruža dodatne prednosti u odnosu na prava zagarantovana zakonom o potrošačima – detalje provjerite na kutiji i u literaturi proizvoda.

Više informacija o pravima u vezi sa korišćenjem softvera potražite u ugovoru o licenci koji ste dobili uz softver.

U zemljama Evropske ekonomske zone (EEA) i u Švajcarskoj servisiranje možete dobiti bez plaćanja naknade za isporuku i rukovanje. Opcije servisiranja mogu da budu ograničene ako se servis traži u zemlji u kojoj nije kupljen Apple proizvod. U slučaju da servisiranje Apple proizvoda nije moguće u datoj zemlji, Apple će Vas prije pružanja usluge obavijestiti o eventualnim dodatnim troškovima isporuke i rukovanja koji mogu da budu uračunati. Troškovi isporuke i rukovanja ne važe za zemlje u kojima Apple ima prodavnicu maloprodaje Apple proizvoda ili Apple ovlaštenog dobavljača usluga servisa („AASP”) (listu trenutnih lokacija servisa možete pronaći na veb-lokaciji support.apple.com/sr-la/HT1434).

Kada kompaniju Apple kontaktirate telefonom, može biti uračunata cijena telefonskog poziva, u zavisnosti od vaše lokacije. Više detalja možete da dobijete ako kontaktirate svog mrežnog operatera.

Ova garancija ne važi:

 • za potrošne dijelove koji su napravljeni tako da se vremenom troše, kao što su baterije ili zaštitne folije, osim ako je do kvara došlo zbog greške u materijalu ili izradi;
 • za estetska oštećenja, uključujući, bez ograničenja, ogrebotine, udubljenja i polomljenu plastiku na portovima, osim ako je do kvara došlo zbog greške u materijalu ili izradi;
 • za oštećenja nastala upotrebom sa komponentom ili proizvodom treće strane koji ne ispunjavaju specifikacije Apple proizvoda (specifikacije Apple proizvoda su dostupne na veb-lokaciji www.apple.com u okviru tehničkih specifikacija za svaki proizvod ponaosob, kao i u prodavnicama);
 • za oštećenja izazvana slučajno, zloupotrebom, pogrešnom upotrebom, u kontaktu sa tečnošću, vatrom, u zemljotresu ili zbog drugih spoljnih faktora;
 • za oštećenja izazvana rukovanjem Apple proizvodom koje nije u skladu sa korisničkim priručnicima kompanije Apple, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smjernicama za Apple proizvode;
 • za oštećenja izazvana servisiranjem (uključujući nadogradnje i proširenja) koje je vršilo bilo koje lice koje nije predstavnik kompanije Apple ni Apple ovlašteni serviser („AASP“);
 • za Apple proizvod čije su funkcije ili mogućnosti mijenjani bez pisane dozvole kompanije Apple;
 • za kvarove izazvane redovnim habanjem ili na drugi način uslijed redovnog starenja Apple proizvoda;
 • u slučaju uklanjanja ili brisanja bilo kog serijskog broja sa Apple proizvoda;
 • ako kompanija Apple dobije informacije od nadležnih pravosudnih organa da je proizvod ukraden niti ako ne možete da deaktivirate opciju otključavanja lozinkom ili neku drugu bezbjednosnu mjeru osmišljenu da spriječi neovlašten pristup Apple proizvodu, te ako ni na jedan način ne možete da dokažete da ste vi ovlašteni korisnik proizvoda (npr. prilaganjem dokaza o kupovini).

U mjeri u kojoj to dozvoljava lokalni zakon, Apple može da dostavi informacije o identifikatorima hardvera iz Apple proizvoda takvim vlastima ili registrima u svrhu pružanja bezbjednosti i sprječavanja prevare.

Važna ograničenja

Kompanija Apple može da ograniči usluge garancije za Apple TV na zemlje u kојima kompanija Apple ili njeni ovlašteni distributeri prodaju uređaj.

U pogledu iPad uređaja koji su pokriveni mobilnom mrežom i iPhone uređaja, garancija pokriva servis u zemljama Evropske ekonomske zone (EEA) i Švajcarskoj. Izvan te zone, opcije servisiranja mogu biti ograničene zbog tehničkih problema koji su van kontrole kompanije Apple – informacije koje se odnose na iPad uređaje koji su pokriveni mobilnom mrežom i iPhone uređaje potražite na veb-lokacijama www.apple.com/iphone/LTE/ i www.apple.com/ipad/LTE/.

Za iPad uređaje garancija ne pruža opcije servisiranja u Kini zbog razlike u Wi-Fi vezi koja je van kontrole kompanije Apple.

Vaše odgovornosti

AKO NA APPLE PROIZVODU MOŽETE DA SKLADIŠTITE SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, POTREBNO JE DA POVREMENO PRAVITE REZERVNE KOPIJE INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEMORIJSKOM MEDIJU APPLE PROIZVODA U CILJU ZAŠTITE SADRŽAJA I KAO MJERU PREDOSTROŽNOSTI U SLUČAJU MOGUĆIH GREŠAKA U RADU.

Prije slanja Apple proizvoda na garantni servis, trebalo bi da napravite zasebnu rezervnu kopiju sadržaja sa memorijskih medija, da uklonite sve lične informacije i onemogućite sve sigurnosne lozinke. Prilikom servisiranja, sadržaj memorijskih medija Apple proizvoda može da bude izbrisan, zamijenjen i/ili ponovo formatiran.

Nakon garantnog servisa, vaš Apple proizvod ili zamjenski proizvod bit će vam vraćen u skladu sa tim kako je Apple proizvod bio konfigurisan kada je prvobitno kupljen, sa odgovarajućim ažuriranjima. U sklopu garantnog servisa, kompanija Apple može da instalira ispravke sistemskog softvera, čime se sprječava vraćanje Apple proizvoda na stariju verziju sistemskog softvera. Uslijed ažuriranja sistemskog softvera, aplikacije treće strane instalirane na Apple proizvodu možda neće raditi ili biti kompatibilne sa Apple proizvodom. Vi ćete biti odgovorni za to da ponovo instalirate sve druge softverske programe, podatke i informacije. Ova garancija ne pokriva spasavanje i ponovno instaliranje drugih softverskih programa, podataka i informacija.

U slučaju da tražite servis u zemlji koja nije zemlja kupovine, dužni ste da se pridržavate svih važećih zakona i propisa vezanih za uvoz i izvoz i bićete odgovorni za plaćanje svih carinskih obaveza, PDV-a i drugih povezanih poreza i troškova.

Šta će kompanija Apple preduzeti u slučaju zahtjeva na osnovu garancije?

Ako u garantnom roku podnesete zakonit zahtjev na osnovu ove garancije, kompanija Apple će vam, po sopstvenom izboru:

 • popraviti Apple proizvod koristeći nove ili ranije korišćene Apple originalne dijelove koji su testirani i koji ispunjavaju Apple funkcionalne zahtjeve ili
 • zamijeniti Apple proizvod zamjenskim proizvodom istog modela (ili uz vašu saglasnost proizvodom koji ima iste ili suštinski slične karakteristike kao originalni proizvod – npr. drugi model sa istim karakteristikama ili isti model druge boje) koji je nov ili koji se sastoji od novih i/ili prethodno korišćenih originalnih Apple delova i koji je testiran i ispunjava Apple funkcionalne zahtjeve ili
 • vratiti novac u visini kupovne cijene i zadržati vaš Apple proizvod.

Kada se proizvod ili neki dio zamijene ili se vrati novac, svaki zamjenski dio postaje vaše vlasništvo, a zamijenjeni ili isplaćeni dio postaje vlasništvo kompanije Apple.

Kada se traži servis u zemlji u kojoj nije kupljen Apple proizvod, kompanija Apple može da popravi ili zamijeni proizvode i dijelove sličnim proizvodima i dijelovima koji su u skladu sa lokalnim standardima. Apple za servisiranje može da koristi Apple proizvode ili rezervne dijelove koji potiču iz zemlje koja se razlikuje od zemlje iz koje potiču Apple proizvod ili originalni dijelovi.

Kako se realizuje garantni servis?

Prije nego što zatražite garantni servis, molimo vas da pristupite sljedećim resursima pomoći na internetu i da ih pročitate:

Ako nemate pristup internetu ili Apple proizvod ne funkcioniše ispravno ni nakon primjene ovih resursa, kontaktirajte predstavnika kompanije Apple ili, ako je primjenjivo, Apple prodavnicu ili Apple ovlaštenog servisera (AASP) i oni će vam pomoći da utvrdite da li vaš Apple proizvod treba da se servisira i, ako treba, obavijestiće vas koju od dolenavedenih opcija servisiranja pod garancijom će vam kompanija Apple pružiti.

Prije servisiranja pokrivenog garancijom, kompanija Apple ili njeni serviseri mogu da traže od vas da dostavite dokaz o detaljima kupovine, odgovorite na pitanja čija svrha je da pomognu u dijagnostikovanju mogućih problema i da pratite procedure kompanije Apple za dobijanje servisiranja koje pokriva garancija, npr. tako što ćete slijediti uputstva za pakovanje i isporuku Apple proizvoda kada primite uslugu slanja proizvoda na popravku poštom, kao što je opisano u nastavku.

Opcije garantnog servisa

Kompanija Apple će pružiti servisiranje koje pokriva garancija na jedan od sljedećih načina:

 • Uslugom popravke donijetog proizvoda. Kompanija Apple može da zatraži od vas da vratite Apple proizvod na lokaciju Apple maloprodaje ili Apple ovlaštenog servisera (AASP) koji nude uslugu popravke donijetog proizvoda. Apple proizvod može da bude poslat na lokaciju Apple servisa za popravke („ARS“) radi servisiranja. Nakon što budete obaviješteni da je servisiranje završeno, u kratkom roku ćete preuzeti Apple proizvod sa lokacije Apple maloprodaje ili Apple ovlaštenog servisera (AASP) ili će Apple proizvod biti poslat direktno na vašu lokaciju sa lokacije Apple servisa za popravke (ARS).
 • Uslugom slanja proizvoda na popravku poštom. Ako kompanija Apple odluči da pruži servisiranje preko usluge slanja proizvoda na popravku poštom, poslaće vam unaprijed plaćene tovarne listove i, ako je primjenjivo, materijal za pakovanje i uputstva za propisno pakovanje i adresiranje Apple proizvoda da biste mogli da pošaljete svoj Apple proizvod na lokaciju Apple servisa za popravke (ARS) ili Apple ovlaštenog servisera (AASP). Po završetku servisiranja, Apple proizvod će vam biti vraćen sa lokacije Apple servisa za popravke ili Apple ovlaštenog servisera. Kompanija Apple će platiti isporuku do i sa vaše lokacije ako budete pratili sva uputstva za pakovanje i isporuku Apple proizvoda.

Druga godina garancije na iPhone uređaje

Pored navedene internacionalne garancije od jedne (1) godine, vaš iPhone je zaštićen i dodatnom garancijom od jedne (1) godine za uređaje kupljene u Bosni i Hercegovini nabavljene kod distributera za Adriatic regiju, na koju se odnose sva gore navedena pravila pokrića garantnih popravaka. Za drugu godinu garancije kupac je dužan priložiti račun kao dokaz kupovine uređaja.

Garancija na JBL uređaje

Svi vaši JBL proizvodi zaštićeni su garancijom u trajanju od jednu (1) godinu, uz prilaganje računa kao dokaz kupovine uređaja u Mekline poslovnici.

Placeholder Image